ผศ.ทญ.ดร. กมลภัทร จรรยาประเสริฐ
ทันตกรรมจัดฟัน
– ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาทันตกรรมจัดฟัน, โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

Dr.Kamolapatr Janyaprasert
– Doctor of Dental Surgery , Chulalongkorn University
– Graduate Diploma of Clinical Science in Orthodontics, Showa University, Japan

ทพญ.ณัฐการ โรจน์กาญจนพร
ทันตกรรมจัดฟัน
– ทันตแพทยศาตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูงทางวิทยาศาตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาศาตร์

Dr. Nuttakan Roatkanjanapom

– Doctor of Dental Surgery (First Class Honors),Chulalongkom Universirty

ทพญ.เพียงขวัญ อธิปัตยกุล
ทันตกรรมจัดฟัน
– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
– ปริญญาโท สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยฉางเกิง ประเทศไต้หวัน
– ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน โรงพยาบาลไทเปฉางเกิงเมมโมเรียล ประเทศไต้หวัน

– Dr. Piengkwan Atipatyakul : Orthodontist
– First class honors, doctor of dental surgery (DDS), Khon Kaen university
– Master of science (MSc) in Orthodontics, Chang Gung university
– Recidency Training in Craniofacial Orthodontics, Taipei Chang Gung memorial hospital, Taiwan

ทพญ.กนกรัตน์ กังวานไกร
ทันตกรรมจัดฟัน
– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
– ปริญญาโท สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัย University College London ประเทศอังกฤษ
– วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจัดฟัน สหราชอาณาจักร

Dr. Kanokrat Kangwankai
-Doctor of Dental Surgery (DDS), Mahidol Univerosty
-Master of Clinical Dentistry in Orthodontics, University College London, UK
-Specialist Membership Diploma in Orthodontics, The Royal College of Surgeons of Edinburgh, UK (MOrth RCSEd)

ทพญ.ปริยากร สุขนิยม
ทันตกรรมจัดฟัน
-ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย?
-ประกาศนียบัตร?บัณฑิตชั้นสูง ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก? สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Dr.Pariyakorn Sukniyom
– Doctor of dental surgery(2nd Class Honours), Chulalongkorn University
– Higher Graduate Diploma in Clinical Sciences Degree field of study Orthodontics. Chulalongkorn University

ทพญ.กิจศิภรณ์ บุญอำนวย
ทันตกรรมจัดฟัน
– ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
– ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์

Dr. Kitsiporn Boonumnuay
– Doctor of Dental Surgery, Chulalongkorn University
– Higher Graduate Diploma in Orthodontics, Chulalongkorn University

ดร.ทพญ.พรพรรณ จริยวิทยากุล
ทันตกรรมจัดฟัน
– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก(จัดฟัน) (หลักสูตรผสมวิจัยและคลินิก) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
– ประกาศนียบัตรฝึกอบรมทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (5 year internship)
– อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยสภาสมาชิก

Dr.Pornpan Jariyavithayakul
-DDS. Chulalongkorn university
-Ph.D. in Oral Health Sciences (Orthodontics), Prince of Songkla university
-Certificate in Orthodontic (5-year internship), Prince of Songkla university
-Diploma of Thai Board of Orthodontics

ทพญ.กรกนก ไผ่ตง
ทันตกรรมจัดฟัน
– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
– ปริญญาโท สาขาทันตกรรมจัดฟัน เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัย University College London ประเทศอังกฤษ

Dr. Kornkanok Phaitong 
Orthodontist
–Doctor of Dental Surgery (DDS), Srinakharinwirot University
– Master of Clinical Dentistry (MClinDent) in Orthodontics Distinction, Eastman Dental Institute, University College London

พทญ.อธิชาต์ ตันวีระชัยกุล
ทันตกรรมจัดฟัน

– อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย-
– ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Dr. Athicha Tunvirachaisakul 

– Diploma of Thai Board of Orthodontics, The Royal College of Dental Surgeons of Thailand
Higher Graduate Diploma in Clinical Sciences (Orthodontics), Chulalongkorn University
– Master of Science (Orthodontics), Chulalongkorn University
Doctor of Dental Surgery (2nd Class Honours), Chulalongkorn University

ทพญ.พิมสิริ นันทวิภาวงศ์
ทันตกรรมจัดฟัน
-ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Dr.Pimsiri Nantavipavong

-Doctor of Dental Surgery, Chulalongkorn University
Higher Graduate Diploma of clinical science Program in orthodontics, Chulalongkorn University

ทพ.นฤดล ตรีธัญญา
ทันตกรรมจัดฟัน
– ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
กำลังศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตควบประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล                            

Dr. Naruedon Trithanya                                                                   

– Doctor of Dental Surgery 2nd class honors Chulalongkorn University
Studying a Master of Science Program with a Higher Diploma orthodontics Mahidol University

ทพญ.พรรณพิมพ์ ชาญเชาวน์กุล
ทันตกรรมจัดฟัน
– ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– (กำลังศึกษา) วิทยาศาสตรมหาบัณทิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล

 

Phunphimp Chanjavanakul, DDS

– Doctor of Dental Surgery (First class honors), Chulalongkorn University
– Candidate for Master of Science (Orthodontics), Mahidol University

ทพญ.ฐิตา ชิวะสุจินต์
ทันตกรรมจัดฟัน
– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– Master of Clinical Dentistry in Orthodontics (Advanced Training), University College London
– Diploma of Membership in Orthodontics of the Royal College of Surgeons of Edinburgh

Dr. Tita Chiwasuchin
Orthodontist
– Doctor of Dental Surgery (DDS), Chulalongkorn University
– Master of Clinical Dentistry in Orthodontics (Advanced Training), University College London
– Diploma of Membership in Orthodontics of the Royal College of Surgeons of Edinburgh

ทพ.ณรงค์ฤทธิ์ ลาภบุญผล
ฟันปลอม
– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Dr. Narongrit Larpbunphol
-Doctor of dental surgery,prince of Songkla University

ทพญ.ยศยา แหลมหลัก

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
– วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมหัตถการ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

Dr.Yossaya Laemlak

– Doctor of Dental Surgery (DDS), 1st class honor, Chiangmai University 
– Master of Science in Operative dentistry, Mahidol University

ทพ.ธนวัฒน์ สายเจริญ 
ทันตแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมช่องปาก ขากรรไกรและใบหน้า,รากเทียม                 

– ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรังสิต
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาศัลยกรรมช่องปาก ขากรรไกร, และใบหน้า คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล            

Dr.Tanawat Saicharoen                        

Oral and Maxillofacial, Implant Surgery                                              

– Doctor of Dental Surgery (D.D.S.), Rangsit University                                 
The Degree of Master of Science Major in oral and maxillofacial surgery (M.Sc.), Department of Dentistry, Mahidol University

ทพญ.วรวรรณ ศรีพงษ์พันธุ์กุล

ทันตแพทย์ศัลยกรรมช่องปาก

-ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

-ปริญญาโท สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและรากเทียม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

Dr.Worawan Sriphongphankul 

-Doctor of dental surgery (DDS), Srinakharinwirot university

-Master degree (M.D.) in Oral surgery and implantology, Srinakharinwirot university

ทพญ.วิรดา วานิชรัตน์
ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน

-ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาเอนโดดอนต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


Dr.Wirada Wanicharat

-Doctor of Dental Surgery, Chiang Mai University

-Master of Science, M.Sc.Clinical dentistry (Endodontics), Chiang Mai University

ทพญ.ศุภิศา พฤฒิพฤกษ์
รักษารากฟัน
– ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาทันตกรรมรักษารากฟัน, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Dr.Supisa Pruttipruek
– Doctor of Dental Surgery, Chulalongkorn university
– Higher Graduate Diploma in Clinical Sciences Degree (Endodontics), Chulalongkorn University

ทพญ.ปัทมพร อมรวิทยกิจเวชา
ทันตกรรมทั่วไป

-ทันตแพทย์ศาสตร์บัณทิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-กำลังศึกษาหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตร สาขาปริทันตวิทยา    
กำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก : แขนงวิชาปริทันตวิทยาและรากฟันเทียม

 

Dr. Patamaporn Amornvitikivacha

Doctor of Dental Surgery,Chulalongkorn University

-Training in Higher Graduate Diploma In Clinical Sciences Periodontology And Dental Implant 

-Training in Residency Training Program in Periodontology

ทพญ.วรรธนพร สาหร่ายทอง
ทันตกรรมทั่วไป

-ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Dr. Wantanaporn Saraithong

Doctor of Dental Surgery (DDS)

-Chulalongkorn University

ทพญ.ศิรประภา ศรีทองสุข
ทันตกรรมจัดฟัน
– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยสภา (ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขา ทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล)

Dr.Siraprapa Srithongsuk
– Certificate of residency training program in orthodontic,Mahidol University
– Doctor of Dentistry Chulalongkorn University

ทพ. ณฐเสฏฐ์ ตงกิจเจริญ
ทันตกรรมทั่วไป

-ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-กำลังศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน (หลักสูตรนานาชาติ), มหาวิทยาลัยมหิดล

 

Dr. Nathaset Tongkitcharoen

-Doctor of Dental Surgery (2nd Class Honors), Chiang Mai University

Studies Master of Science and Higher Graduate Diploma Program in Orthodontics (International Program), Mahidol University

ทพญ. พรชนก อินทวงษ์ศรี
ทันตกรรมทั่วไป
-ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dr. Pornchanok Intavongsri 

-Doctor of dental surgery(DDS), Khonkaen University

ทพญ. เกวลิน เลาหวัฒนากุล
ทันตกรรมทั่วไป

ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Dr. Kewalin Laohawattanakul

Doctor of Dental Surgery (DDS.), Chulalongkorn University

ทพ.จตุรงค์ พิสิตธิพร
ทันตกรรมทั่วไป

-ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Dr. Jaturong Phisitthiporn

-Doctor of Dental Surgery, Chulalongkorn University

ทพญ. วิรินรัตน์ ชัยชนะ
ทันตกรรมทั่วไป

-ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วุฒิบัตรทันตแพทยสภา

Dr. Wirinrat Chaichana

-Doctor of Dental Surgery (2nd class honors), Chiang Mai University

Diploma of the Dental Council