ผศ.ทญ.ดร. กมลภัทร จรรยาประเสริฐ
ทันตกรรมจัดฟัน
– ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาทันตกรรมจัดฟัน, โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

Dr.Kamolapatr Janyaprasert
– Doctor of Dental Surgery , Chulalongkorn University
– Graduate Diploma of Clinical Science in Orthodontics, Showa University, Japan

ทพญ.ปริยากร สุขนิยม
ทันตกรรมจัดฟัน
-ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย?
-ประกาศนียบัตร?บัณฑิตชั้นสูง ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก? สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Dr.Pariyakorn Sukniyom
– Doctor of dental surgery(2nd Class Honours), Chulalongkorn University
– Higher Graduate Diploma in Clinical Sciences Degree field of study Orthodontics. Chulalongkorn University

ทพญ.พรพรรณ จริยวิทยากุล
ทันตกรรมจัดฟัน
– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก(จัดฟัน) (หลักสูตรผสมวิจัยและคลินิก) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
– ประกาศนียบัตรฝึกอบรมทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (5 year internship)
– อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยสภาสมาชิก

Dr.Pornpan Jariyavithayakul
-DDS. Chulalongkorn university
-Ph.D. in Oral Health Sciences (Orthodontics), Prince of Songkla university
-Certificate in Orthodontic (5-year internship), Prince of Songkla university
-Diploma of Thai Board of Orthodontics

ทพญ.วรรธนพร สาหร่ายทอง
ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.ฐิตา ชิวะสุจินต์
ทันตกรรมจัดฟัน
– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– Master of Clinical Dentistry in Orthodontics (Advanced Training), University College London
– Diploma of Membership in Orthodontics of the Royal College of Surgeons of Edinburgh

Dr. Tita Chiwasuchin
Orthodontist
– Doctor of Dental Surgery (DDS), Chulalongkorn University
– Master of Clinical Dentistry in Orthodontics (Advanced Training), University College London
– Diploma of Membership in Orthodontics of the Royal College of Surgeons of Edinburgh

ทพญ.กรกนก ไผ่ตง
ทันตกรรมจัดฟัน
– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
– ปริญญาโท สาขาทันตกรรมจัดฟัน เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัย University College London ประเทศอังกฤษ

Dr. Kornkanok Phaitong 
Orthodontist
–Doctor of Dental Surgery (DDS), Srinakharinwirot University
– Master of Clinical Dentistry (MClinDent) in Orthodontics Distinction, Eastman Dental Institute, University College London

ทพญ.ปุญญิศา แซ่ลิ่ม
ทันตกรรมทั่วไป
– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Dr.Punyisa Saelim
– Doctor of Dental Surgery(DDS),Prince of Songkla University

พทญ.อธิชาต์ ตันวีระชัยกุล
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพ.ณรงค์ฤทธิ์ ลาภบุญผล
ฟันปลอม
– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Dr. Narongrit Larpbunphol
-Doctor of dental surgery,prince of Songkla University

ทพญ.ศุภิศา พฤฒิพฤกษ์
รักษารากฟัน
– ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาทันตกรรมรักษารากฟัน, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Dr.Supisa Pruttipruek
– Doctor of Dental Surgery, Chulalongkorn university
– Higher Graduate Diploma in Clinical Sciences Degree (Endodontics), Chulalongkorn University

ทพญ.เพียงขวัญ อธิปัตยกุล
ทันตกรรมจัดฟัน
– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
– ปริญญาโท สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยฉางเกิง ประเทศไต้หวัน
– ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน โรงพยาบาลไทเปฉางเกิงเมมโมเรียล ประเทศไต้หวัน

– Dr. Piengkwan Atipatyakul : Orthodontist
– First class honors, doctor of dental surgery (DDS), Khon Kaen university
– Master of science (MSc) in Orthodontics, Chang Gung university
– Recidency Training in Craniofacial Orthodontics, Taipei Chang Gung memorial hospital, Taiwan

ทพญ.กิจศิภรณ์ บุญอำนวย
ทันตกรรมจัดฟัน
– ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
– ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์

Dr. Kitsiporn Boonumnuay
– Doctor of Dental Surgery, Chulalongkorn University
– Higher Graduate Diploma in Orthodontics, Chulalongkorn University

ทพญ.ศิรประภา ศรีทองสุข
ทันตกรรมจัดฟัน
– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยสภา (ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขา ทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล)

Dr.Siraprapa Srithongsuk
– Certificate of residency training program in orthodontic,Mahidol University
– Doctor of Dentistry Chulalongkorn University

ทพญ.กนกรัตน์ กังวานไกร
ทันตกรรมจัดฟัน
– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
– ปริญญาโท สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัย University College London ประเทศอังกฤษ
– วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจัดฟัน สหราชอาณาจักร

Dr. Kanokrat Kangwankai
-Doctor of Dental Surgery (DDS), Mahidol Univerosty
-Master of Clinical Dentistry in Orthodontics, University College London, UK
-Specialist Membership Diploma in Orthodontics, The Royal College of Surgeons of Edinburgh, UK (MOrth RCSEd)

ทพ.พงษ์พันธ์ ชินหทัยวัฒน์
รากฟันเทียม

ทพญ.ถิรนันท์ วงศ์สว่างธรรม
ทันตกรรมทั่วไป
– ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร เกียรตินิยมอันดับ 1

Dr.Tiranun Wongsawangtham 
General Practice
– The Degree of Doctor of Dental surgery (DSS) : Naresuan University (First Class Honor)

ทพ.ธนวัฒน์ สายเจริญ
ศัลยกรรมช่องปาก